Menu 040 - 205 58 14

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

Bodem en Ontwikkeling b.v., hierna te noemen "B en O", is een onderneming met als bedrijfsactiviteiten aanneming van bodemsaneringen en het leveren van advies en expertise op gebied van bodemgerelateerde vraagstukken en herontwikkeling. 

A. ALGEMEEN

1. Iedere overeenkomst met B en O is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door B en O niet aanvaard tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. De opdrachtgever die reeds cliënt is bij B en O wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere opdrachten van B en O in te stemmen.

4. B en O stelt een afschrift van haar algemene voorwaarden ter hand aan de opdrachtgever. Zij is te allen tijde bereid de opdrachtgever een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.

5. Naast onderliggende algemene voorwaarden zijn de voorwaarden uit de UAV-GS 2005 van toepassing. Hiervan kan op verzoek van de opdrachtgever worden afgeweken.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de UAV-GS 2005 prevaleren de laatste.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

B. OFFERTE’S EN OPDRACHTBEVESTIGING

1. Alle offertes, hoe ook genaamd, door of namens B en O gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2. Offerten van B en O zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.

3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging. Bij ontbreken van een opdrachtbevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven c.q. voorbereiden van de door opdrachtgever aan B en O gegeven opdracht.

4. Indien niet binnen 8 dagen de juistheid van een door B en O verstrekte schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

5. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk bevestigd zijn door B en O. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is B en O gerechtigd deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.

6. Indien B en O op verzoek van de opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen op grond van artikel B3 van deze Algemene Voorwaarde, zal de opdrachtgever B en O daarvoor betalen overeenkomstig tarieven die bij B en O gelden op het moment dat de prestatie wordt verricht.

C. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:

a) Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bodemonderzoeken, saneringsplan, correspondentie met bevoegd gezag, ontwikkelingsplannen en V & G plan ontwerpfase), zo nodig in overleg met de aannemer;

b) Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van hulpmiddelen en af en aan te voeren stromen;

c) Over aansluitmogelijkheden / voorzieningen voor sanitaire ruimte, schaftkeet en gas water en licht

2. De benodigde electriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.De opdrachtgever dient ter zake van door hem aan B en O opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en B en O geldende veiligheid-, milieu en andere voorschriften,regelementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

D. TARIEVEN EN PRIJZEN

1. Alle door B en O opgegeven en alle met B en O overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting en uitdrukt in Euro’s.

2. De tussen de opdrachtgever en B en O overeengekomen tarieven en prijzen gelden voor de periode genoemd in de overeenkomst.

3. Noodzakelijke werkzaamheden die redelijkerwijs voor B en O niet te voorzien waren, worden bij uitvoering als meerwerk beschouwd en zodanig afgerekend. Hetzelfde geldt voor niet voorziene afwijkingen van stelposten en van verrekenbare of geschatte hoeveelheden.

4. In geval van belangrijke wijzingen in lonen, sociale lasten, wijziging in wetgeving en/of voorschriften van rijks- en lagere overheden, inclusief wijzigingen in stortgelden, leges en heffingen of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor B en O met zich meebrengen is B en O gerechtigd een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

E. BETALINGEN

1. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum op een door B en O aan te wijzen giro- of bankrekening.

2. B en O heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling te verlangen voor het bedrag dat B en O onder de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt aan de opdrachtgever een rente in rekening gebracht gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, echter met een minimum van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, onverminderd het recht van B en O tot gehele of gedeeltelijke ontbinding c.q. opschorting van haar verplichtingen en/of schadevergoeding. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de openstaande facturen worden afgeboekt.

4. B en O is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incasso van haar vordering(en) op opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch bedragen minimaal 10% met een minimum van € 250,-.

F. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst kan onder meer door B en O worden aangevuld of gewijzigd:

a) Als gevolg van de onjuistheid van door de opdrachtgever verstrekte informatie.

b) Als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de risicosfeer van B en O.

c) Als gevolg van nieuwe dan wel gewijzigde overheidsvoorschriften.

2. In geval van een wijziging van de overeenkomst zal B en O de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en de opdrachtgever inlichten omtrent de gevolgen van deze wijziging voor de verplichtingen uit de overeenkomst.

3. De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van de wijziging en met de daaraan verbonden kosten en andere gevolgen in te stemmen, tenzij hij daartegen binnen 8 dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. B en O is gerechtigd de uitvoering van de wijziging uit te stellen totdat de opdrachtgever B en O schriftelijk opdracht tot die uitvoering heeft gegeven.

G. INTELLECTUELE RECHTEN

1. Voor alle door B en O verstrekte adviezen, tekeningen, documenten en overige gegevens blijft het auteursrecht bij B en O berusten.

H. OPLEVERING

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a) Wanneer B en O hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van voltooiing van het werk en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.

b) Na verloop van 8 dagen nadat B en O schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.

c) Bij ingebruikname van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Klein gebreken welke gevoeglijk op korte termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouden van goedkeuring mogen zijn.

3. Bij onthouding van goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan B en O onder opgaaf van redenen.

I. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van B en O of degenen, die door haar in het werk zijn gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor middellijk of onmiddellijk geleden schade – waarom begrepen alle materiële of immateriële schade, bedrijfs- en of stagnatieschade – ontstaan bij of door de uitvoering van het werk dan wel door gebreken van door B en O geleverde zaken of derden, uitgesloten.

2. In geval van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen schade in aanmerking, waartegen B en O verzekerd is of gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn.

3. Ook voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen en duikers wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij aan B en O vooraf de ligging op tekeningen is aangegeven of de ligging vooraf uitdrukkelijk en bewijsbaar aan haar is medegedeeld.

4. B en O is nimmer aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

5. B en O is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.

6. B en O is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins alsmede voor een te late ontvangst.

7. B en O is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door B en O tijdens het leveren van producten en/of het verrichten van diensten ingeschakelde hulppersonen.

8. De opdrachtgever is verplicht om alle werken waarop door B en O werkzaamheden worden verricht, dit met inbegrip van de prestatie van B en O, op een CAR-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan het gereedkomen van het werk en, wanneer deze van toepassing is, eveneens gedurende de onderhouds- en garantietermijn. Op die CAR- verzekering moeten zijn verzekerd het werk van de opdrachtgever waarin, waaraan of waarop B en O haar werkzaamheden moet verrichten, eigendommen van derden en van een eventuele opdrachtgever van de opdrachtgever, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zijn vervaardigd zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage als bij de handelaar, als tijdens transport op het bouwwerk.

J. OVERMACHT

1. B en O is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen. In geval van overmacht is B en O gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding.

2. Onder overmacht van B en O wordt verstaan elke van de wil van B en O onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van B en O kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer, rellen, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie of andere bedrijfsstoringen bij B en O, haar afnemers of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, maatregelen van overheidsinstanties en het ontbreken van een over meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen en/of toestemmingen, instructies, aanwijzingen en dergelijke.

K. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of die naar aanleiding van nadere overeenkomsten welk een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s- Hertogenbosch, tenzij B en O om haar moverende reden de zaak wenst aan te brengen door de rechter bevoegd in de plaats waar gedaagde woont of gevestigd is.

2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Bodem en Ontwikkeling b.v. K.v.K nummer 57891117